Aktualności


POL-LIGHTING
09.01.2019

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku.

Możliwy wzrost cen energii elektrycznej w 2019 roku i latach następnych.

Cena energii elektrycznej w 2019 roku i w latach następnych.

W 2018 roku nastąpił skokowy wzrost ceny prądu, spowodowany wzrostem ceny uprawnień do emisji CO2 .W 2017 r. cena uprawnień oscylowała na poziomie 5-6 €/t. W 2018 r. nastąpił skokowy wzrostu cen uprawnień i tak we wrześniu 2018 r. ceny osiągnęły wartość 25 €/t, czyli wzrosły o 400%. Od roku 2014 do 2018 obserwuje się stały wzrost cen za uprawnienia emisji CO2.

W Polsce większość produkcji energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla kamiennego
i brunatnego i towarzyszy temu znaczne wytwarzanie i emisja CO2. W związku z powyższym Polska posiada znacząco zanieczyszczający rynek energetyczny w całej Wspólnocie Europejskiej. To powoduje, że jest on wyjątkowo narażony na wzrosty cen energii elektrycznej. Państwa w tym Polska posiadała dużą ilość uprawnień do emisji CO2, ale te uprawnienia zostały w sporej części sprzedane. Istniejące prognozy na kolejne lata wskazują na dalszy wzrost, cen uprawnień i mogą one kształtować się na poziomie nawet od 35 do 40 euro za tonę. Inną przyczyną wzrostu ceny prądu może być, wzrost ceny węgla. Powyższe informacje są niekorzystne zarówno dla przemysłu i dla przeciętnego konsumenta oraz podmiotów samorządu terytorialnego. Wiążą się one z podwyżkami energii elektrycznej dla wszystkich użytkowników energii elektrycznej. W celu zminimalizowania podwyżek cen Ministerstwo Energii podjęło w 2018 roku działania, mające zminimalizować wzrost cen prądu. Owocem tych działań jest ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2018 poz.2538) W dużym skrócie zmodyfikowane przepisy oznaczają, że w nowym roku rachunki za energię elektryczną pozostaną bez zmian, zarówno dla obywatela, jak i dla przedsiębiorców, podmiotów samorządu terytorialnego. Wprowadzone przepisy przewidują następujące rozwiązania minimalizujące podwyżkę cen energii elektrycznej, mianowicie: 1) zmniejszenie akcyzy z 20 zł/MWh na 5 zł/MWh; 2) zmniejszenie stawek opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców o 95 %; 3) bezpośredni zwrot utraconego przychodu – mechanizm zwrotu różnicy cen polegający na wypłacie środków finansowych do przedsiębiorstw obrotu. Dodatkowo wprowadzono zapis, w którym zobowiązano podmioty sprzedające energię elektryczną, które po dacie 30 czerwca 2018 r. podpisały umowę na jej sprzedaż po wyższych cenach, do zmiany tych  warunków. Wyznaczono im termin do 1 kwietnia 2019 r., ale zmienione stawki będą musiały być uwzględniane od daty 1 stycznia 2019 r. Ponadto ustalono by ceny energii elektrycznej nie były wyższe niż te, które obowiązywały na dzień 30 czerwca 2018 roku. Sprzedawcy, którzy w 2019 roku nabędą energię elektryczną na rynku drożej, niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywać bezpośredni zwrot utraconego przychodu z tworzonego przez ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Sposób zwrotu będzie opracowany przez Ministra Energii w przygotowywanym rozporządzeniu. Do wyznaczenia ceny wykorzystana będzie średnioważona cena rynkowej energii elektrycznej. Na zmniejszonej akcyzie w 2019 roku odbiorcy energii elektrycznej,  mają zaoszczędzić 1,85 mld zł, na spadku opłaty przejściowej - 2,24 mld zł, na wypłatę różnicy cen wygospodarowano i zarezerwowano kwotę rzędu 4 mld złotych. Według Rządu przyjęte te działania powinny pokryć w całości ewentualny wzrost rynkowych cen energii elektrycznej rzędu 60-100 zł/MWh. Utworzony Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny ma zostać zaopatrzony 80 proc. środkami pochodzącymi ze sprzedaży przez Rząd w 2019 roku dodatkowych 55,8 mln uprawnień do emisji CO2. 1 mld z tych uprawnień ma być przeznaczony na zasilenie Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Ten system zielonych inwestycji ma dofinansowywać projekty nowych niskoemisyjnych źródeł energii, modernizację zmniejszającą jednostkowy wskaźnik emisyjności lub inwestycję w infrastrukturę dystrybucyjną.

Takie przyjęto rozwiązania minimalizujące wzrost cen energii elektrycznej. W sytuacji, gdy te rozwiązania się nie sprawdzą to wystąpią następujące skutki odpowiednio a) dla przedsiębiorców; b) samorządów; c) osób fizycznych. Jeśli chodzi o kategorię Przedsiębiorcy to z informacji zewnętrznych wynika, że ceny sprzedaży oferowanej energii detalicznej na 2019 rok mogą wynieść 320 – 350 złotych za 1 MWh, uzależnione to jest od ilości zapotrzebowania na energię elektryczną. W roku 2018 przedsiębiorcy nabywali energię elektryczną w cenie w przedziale od 210 – do 215 złotych za 1 MWh. Wniosek jest następujący dla części przedsiębiorców ceny energii elektrycznej wzrosną istotnie. Może to być wzrost od około 52 – 62 % a dla niektórych jeszcze więcej. Skutkiem wzrostu ceny zakupu energii elektrycznej będzie wzrost kosztów produkcji. Będzie to niekorzystna sytuacja i może zagrozić konkurencyjności na rynku. Wystąpienie takiej sytuacji przyczyni się to wzrostu importu towaru tańszego z zagranicy. Towar zagraniczny nie zawsze będzie konkurencyjny jakościowo. Najbardziej odczują wzrost cen energii elektrycznej przedsiębiorcy w firmach energochłonnych, gdzie koszt udziału energii elektrycznej jest wysoki i mieści się w przedziale od 70 do 80 procent. Wyższe ceny energii elektrycznej, spowodują oszczędności w wynagrodzeniach dla pracowników, i tym samym zarobki będą rosły mniej dynamicznie niż dotychczas. Dodatkowo może to wpłynąć na możliwość redukcji zatrudnienia i na możliwości nabywcze konsumentów. W odniesieniu o kategorię Samorządy to ze wzrostem cen energii elektrycznej  muszą również zmierzyć się samorządy. Ponosząc większe ceny za energię elektryczną w 2019 roku, samorządy będą musiały podnieść ceny za usługi świadczone swoim mieszkańcom. W ostatecznych przypadkach, wykazano, że proponowane stawki za prąd były większe nawet o 70 procent w stosunku do cen dotychczasowych. Więc dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo wzrostu kosztów działania urzędów, szpitali, przychodni, szkół. Istnieje także ryzyko, że planowana podwyżka cen za energię elektryczną w 2019 roku, wpłynie na kondycję finansową lokalnych instytucji i przedsiębiorstw komunalnych. W odniesieniu do kategorii osoby fizyczne, w skrajnym przypadku, może niestety nastąpić wzrost wydatków, dla przeciętnego obywatela. W chwili przygotowywania tego opracowania, nadal nie wiadomo jak, zareagują w sprawie podwyżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, największe czołowe, polskie spółki, dostarczające energię elektryczną. Te spółki wciąż dokonują analiz różnych przypadków i nie dysponują gotowymi scenariuszami dotyczących cen prądu w 2019 roku i następnych. Podwyżka ceny energii elektrycznej najbardziej dotknie użytkowników taryfy G11.

Podsumowanie

Podsumowując wzrost cen uprawnień emisji CO2  wpłynie na wzrost cen energii elektrycznej w kolejnych latach. Działania Rządu w długotrwałym terminie nie uchronią gospodarki polskiej od podwyżek cen energii elektrycznej. Rozwiązaniem może być zmniejszenie udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i szukanie alternatywnych źródeł produkcji energii elektrycznej. Dodatkowo władze spółek produkujących energię elektryczną, muszą dbać o swoje interesy, zwłaszcza swoich akcjonariuszy i nie mogą sobie pozwolić na generowanie strat, spowodowanych ponoszeniem znaczących opłat emisyjnych CO2 , bez odzwierciedlenia poniesionych opłat w swoim produkcie jakim jest energia elektryczna. Zmniejszenie wpływów z akcyzy nie jest w interesie Polski, gdyż zmniejszenie wpływów z tej daniny publicznoprawnej zmniejszy wydatki państwa na istotne obszary działalności państwa.

W celu zminimalizowania wzrostu cen energii elektrycznej Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie Programu Rekompensat. Do beneficjentów Programu Rekompensat, Agencja Rynku Energii S.A. wytypowała użytkowników takich jak gospodarstwa domowe, innych odbiorców energii elektrycznej korzystających z sieci niskich napięć (tj. małe i średnie przedsiębiorstwa, charakteryzujące się zatrudnieniem mniejszym niż 250 pracowników oraz rocznym obrotem nie przekraczającym 50 mln EUR lub całkowitym bilansem rocznym nie przekraczającym 43 mln EUR) oraz hospicja, domy opieki społecznej, akademiki, internaty, domy dziecka. Z analiz Agencji Rynku Energii S.A. wynika za I i II kwartał 2018 r., że to gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy energii elektrycznej przyłączeni do sieci niskich napięć ponoszą najwyższe koszty za energię elektryczną w Polsce.

Dodatkowo na ostateczną cenę energii elektrycznej, ponoszoną przez nabywców wpływa dodatkowo:1) opłata za dystrybucję; 2) akcyza; 3) Podatek od towarów i usług (VAT)

W ramach Programu Rekompensat znajdą się: Fundusz Efektywności Energetycznej i Rekompensat; Rekompensaty dla MŚP w ramach pomocy de minimis; Rekompensaty obejmą okres od stycznia do grudnia 2019 r.; Rekompensaty dla gospodarstw domowych naliczane automatycznie (pojawią się na rachunku od kwietnia 2019 r.); Rekompensaty dla MŚP na wniosek. Najwcześniej wnioski będzie można składać w kwietniu 2019 r.

Dodatkowo wprowadzone będą wyłączenia dla odbiorców, którzy zawarli umowy z ceną sprzed wzrostów cen energii elektrycznej na giełdzie energii i dotyczy to umów wieloletnich. Fundusz Efektywności Energetycznej i Rekompensat będzie finansowany ze środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2; środków stanowiących zwroty rekompensat; środków przekazywanych z budżetu państwa; dobrowolnych wpłat; darowizn i zapisów; wpływów od koncernów energetycznych spełniających łącznie następujące warunki: a) dysponujących możliwościami wytwórczymi energii elektrycznej o mocy ≥ 1GW oraz tych, b) które mają zawarte umowy z powyżej 1 mln. klientów podłączonych do sieci dystrybucyjnej; c) wpływów z innych środków publicznych. Zaznaczyć należy, że Program Rekompensat zacznie funkcjonować po wydaniu odpowiednich Rozporządzeń wykonawczych, przez Ministra Energii.

Wyjaśnienia wymaga Taryfa G11. Taryfa G11, to obok G12, podstawowa taryfa dla odbiorców indywidualnych, która oferowana jest przez większość sprzedawców prądu. Często określana jest mianem taryfy uniwersalnej, całodobowej lub jednostrefowej. Jej najważniejszą cechą jest stała cena prądu

Grupa taryfowa G najczęściej utożsamiana jest z gospodarstwami domowymi, przyjęło się postrzegać taryfę G, jako przedstawianą przede wszystkim gospodarstwom domowym, jednak jej odbiorcami są również inni odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, w tym m.in:

  1. budynki z których korzystają głównie studenci tj. akademiki;
  2. budynki kościelne np. klasztory;
  3. plebanie;
  4. domy dziecka, domy dziennego pobytu;
  5. hospicja, ośrodki pomocy terapeutycznej;
  6. przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw.

G11 to najlepsza taryfa, która jest właściwym rozwiązaniem dla osób, wykorzystujących prąd do zasilania oświetlenia oraz urządzeń AGD/RTV.

Użytkownikami taryfy G11 są klienci taryfowi, którzy płacą stawki ustalane urzędowo. Jest to już jedyna grupa odbiorców w Polsce, która kupuję energię po cenach regulowanych, tzn. corocznie zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Klienci taryfowi w grupie G11 stanowią ponad 10 mln klientów i jest to największa grupa odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Największą wadą zakupu prądu po cenach taryfowych jest brak gwarancji stałej ceny.

Należy zaznaczyć, że pomimo wzrostu ceny za energię elektryczną w 2018 roku i tak w Polsce należy ona jednej z niższych w Europie.

Opracowane przez Pol-Lighting, na podstawie materiałów i artykułów dostępnych w Internecie oraz publikacji Ministerstwa Energii oraz przedmiotowych aktów prawnych, oraz informacji zawartych na stronie www. https://enerad.pl/.

 A.Szymański; styczeń 2019

 

Pozostałe aktualności:


09.01.2019

XXXII Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2024 i 4. Forum Technologii Oświetleniowych

09.01.2019

Zmiana na czele Pol-Lightingu

09.01.2019

Ogłoszenie wyników Programu "Rozświetlamy Polskę"

09.01.2019

Startuje program „Rozświetlamy Polskę”

09.01.2019

XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych

09.01.2019

Niezgodność wyrobów oświetleniowych z wymaganiami prawnymi

09.01.2019

Poradnik dotyczący promieniowania UV-C

09.01.2019

Nowy Członek ZPSO Pol-Lighting

09.01.2019

Nowy Zarząd Pol-lighting

09.01.2019

Webinarium 22.04.2022

09.01.2019

LEDS Polska zo.o. nowym Członkiem ZPSO Pol-Lighting

09.01.2019

Spotkanie z ekspertem KAPE – „Systemy zarządzania oświetleniem – dobre praktyki w procedurach przetargowych”

09.01.2019

Spotkanie z ekspertem KAPE - Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED

09.01.2019

Furnika

09.01.2019

Jarosław Sachryń Członkiem Zarządu ZPSO Pol-Lighting

09.01.2019

XIII edycja SMART CITY FORUM 13-14 października 2021

09.01.2019

Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego

09.01.2019

Webinarium „Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego”

09.01.2019

Norlys

09.01.2019

Naczęściej popełniane błędy przy projektowaniu oświetlenia

09.01.2019

Bezpieczna dezynfekcja i wszystko co powinieneś wiedzieć na temat UV-C

09.01.2019

GL Optic Polska członkiem Pol-lighting

09.01.2019

Oświetlenie wewnętrzne

09.01.2019

Oświetlenie drogowe

09.01.2019

Komunikat KE - renowacja budynków - cele, koszty, mapa drogowa

09.01.2019

Brexit-informacje dla przedsiębiorców z branży oświetleniowej. Nowy certyfikat UKCA

09.01.2019

JUZ NIE ŚWIECI? ODDAJ DO ELEKTROŚMIECI

09.01.2019

Nowy Członek Zarządu Pol-lighting

09.01.2019

Nowy Członek Pol-lighting - Rosa

09.01.2019

Nowy Członek Pol-lighting - ATM Lighting

09.01.2019

„Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE- wyniki badań, ustawodawstwo, działania naprawcze, współpraca między organizacjami pracodawców/izb/związków/stowarzyszeń”

09.01.2019

Program monitorowania jakości 2018

09.01.2019

Sprawozdanie po 2. Konferencji branżowej

09.01.2019

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku.

09.01.2019

EPREL Baza danych

09.01.2019

UOKiK październik 2018

09.01.2019

L&B Frankfurt LE Meeting 2018 - Prezentacje

GLAMOX
logoscroll-8
logoscroll-4
logoscroll-5
Schreder nowe logo
Beghelli_65
GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B_large (002)
12_TRILUX_Logo_Sonne_mit_claim_neg (3)
LEDS_C4_LOGO-07_tagline_bn_positiu
Signify
x