Aktualności


POL-LIGHTING
18.11.2020

Brexit-informacje dla przedsiębiorców z branży oświetleniowej. Nowy certyfikat UKCA

Od 1 stycznia 2021 firmy europejskie będą zobowiązane do składania deklaracji celnych przy przewożeniu dóbr pomiędzy Wielką Brytanią i UE. W przypadku niedopełnienia przez firmy europejskie odpowiednich formalności celnych, przewożone przez nie dobra nie będą mogły przekroczyć granicy Unii Europejskiej. Obowiązkiem podmiotu z branży oświetleniowej, jest potwierdzenie z lokalnym urzędem celnym jakie procedury celne powinny być dopełnione w przypadku przewożenia dóbr z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, włączając w to możliwą konieczność uiszczenia należności celnych z tytułu importu.

Od 1 stycznia 2021 firmy europejskie będą zobowiązane do składania deklaracji celnych przy przewożeniu dóbr pomiędzy Wielką Brytanią i UE. W przypadku niedopełnienia przez firmy europejskie odpowiednich formalności celnych, przewożone przez nie dobra nie będą mogły przekroczyć granicy Unii Europejskiej.

Obowiązkiem podmiotu z branży oświetleniowej, jest potwierdzenie z lokalnym urzędem celnym jakie procedury celne powinny być dopełnione w przypadku przewożenia dóbr z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, włączając w to możliwą konieczność uiszczenia należności celnych z tytułu importu.

Towary przemysłowe

Wprowadzanie towarów przemysłowych takich jak np. oprawy oświetleniowe, na brytyjski rynek, od 1 stycznia 2021 r. może wymagać zmian w przepisach. Podmiot z branży oświetleniowej będzie musiał:

 • dokonać przeglądu oznakowania, etykietowania i opakowania produktu;
 • uzyskać dodatkowe atesty, certyfikaty lub wpis do odpowiedniego rejestru;
 • wyznaczyć przedstawiciela prawnego firmy na terenie Zjednoczonego Królestwa;
 • zapoznać się ze zmianami w zakresie odpowiedzialności prawnej Twojej firmy lub jej dystrybutorów.

Jeżeli wprowadzane są towary przemysłowe na rynek w Irlandii Północnej, zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy UE. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada już odpowiednie potwierdzenia zgodności towarów z przepisami UE, będzie ono nadal stanowić podstawę do wprowadzenia tych towarów do obrotu w Irlandii Północnej.

Produkty związane z sektorem energetycznym

Od 1 stycznia 2021 r. produkty związane z sektorem energetycznym wprowadzane do obrotu w Wielkiej Brytanii muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami brytyjskiego prawa.

Produkty zgodne z wymogami wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2021 r., opatrzone flagami UE na etykietach efektywności energetycznej, mogą pozostać w obrocie po zakończeniu okresu przejściowego.

W przypadku produktów wprowadzanych do obrotu w Irlandii Północnej, muszą one być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa UE; dotyczy to również flagi UE i kodów QR odsyłających do niezbędnych informacji o produkcie w bazie EPREL.

Irlandia Północna będzie musiała nadal przestrzegać przepisów UE i znaku CE. Znak CE uzyskany przez firmy z Irlandii Północnej będzie uznawany również w Wielkiej Brytanii, więc firmy z Irlandii Północnej nie muszą przeprowadzać dwóch ocen zgodności.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania wprowadzi oznaczenie UKCA, które jest brytyjskim oznaczeniem produktu na rynku Wielkiej Brytanii, obejmującym większość towarów, które wymagają oznaczenia CE w UE. Towary mogą nosić zarówno oznakowanie UKCA, jak i CE, pod warunkiem, że są zgodne z podstawowymi przepisami UE i Wielkiej Brytanii.

Oznaczenie UKCA (UK Conformity Assessed) to nowe brytyjskie oznaczenie produktu, które będzie używane dla towarów wprowadzanych do obrotu w Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji). Obejmuje większość towarów, które wcześniej wymagały oznakowania CE.

Samo oznaczenie UKCA nie może być używane w przypadku towarów wprowadzanych na rynek Irlandii Północnej, które wymagają oznakowania CE lub brytyjskiego (NI).

Oznaczenie UKCA będzie miało zastosowanie do większości towarów obecnie podlegających oznaczeniu CE.

Od 1 stycznia 2021 r. Wymagania techniczne („wymagania zasadnicze”), które należy spełnić - a procesy i normy oceny zgodności, które można wykorzystać do wykazania zgodności - będą w dużej mierze takie same, jak obecnie. Oznakowanie UKCA może być używane od 1 stycznia 2021 r.

Jednak aby dać firmom czas na dostosowanie się do nowych wymagań, w większości przypadków nadal podmiot z branży oświetleniowej, będzie mógł używać oznaczenia CE do 1 stycznia 2022 r.

W niektórych przypadkach podmiot z branży oświetleniowej, będzie musiał zastosować nowe oznaczenie UKCA do towarów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii natychmiast od 1 stycznia 2021 r. Zachęcamy do przygotowania się do użycia oznaczenia UKCA tak szybko, jak to możliwe przed tą datą.

Oznakowanie CE będzie ważne tylko w Wielkiej Brytanii na obszarach, w których przepisy GB i UE pozostają takie same. Jeśli UE zmieni swoje przepisy i oznaczy swoje produkty znakiem CE na podstawie tych nowych przepisów, podmiot z branży oświetleniowej, nie będzie mógł używać oznaczenia CE do sprzedaży w Wielkiej Brytanii nawet przed 31 grudnia 2021 r.

Oznaczenie UKCA nie będzie rozpoznawane na rynku UE. Produkty wymagające obecnie oznakowania CE będą nadal wymagały oznakowania CE do sprzedaży w UE od 1 stycznia 2021 r.

Podmiot z branży oświetleniowej, będzie musiał użyć nowego oznaczenia UKCA natychmiast po 1 stycznia 2021 r. Jeśli wszystkie produkty będą spełniały następujące warunki:

 • jest przeznaczony na rynek w Wielkiej Brytanii;
 • podlega przepisom, które wymagają oznaczenia UKCA;
 • wymaga obowiązkowej oceny zgodności przez stronę trzecią;
 • ocena zgodności została przeprowadzona przez brytyjską jednostkę oceniającą zgodność i nie przesłałeś plików oceny zgodności ze swojego brytyjskiego organu do uznanego organu UE przed 1 stycznia 2021 r.

Nie dotyczy to istniejących zapasów, na przykład jeśli twój towar został w pełni wyprodukowany i gotowy do wprowadzenia na rynek przed 1 stycznia 2021 r. W takich przypadkach twój towar może być nadal sprzedawany w Wielkiej Brytanii z oznakowaniem CE, nawet jeśli jest objęty certyfikatem zgodności wydany przez organ Wielkiej Brytanii.

Jak używać oznaczenia UKCA?

Umieszczenie oznaczenia UKCA

W większości przypadków oznaczenie UKCA musi być naniesione na samym produkcie lub na opakowaniu. W niektórych przypadkach znak może być umieszczony w instrukcjach lub innej literaturze pomocniczej. Będzie się to różnić w zależności od konkretnych przepisów, które mają zastosowanie do produktu.

Obowiązują następujące ogólne zasady umieszczania znaku:

 • oznaczenia UKCA mogą być umieszczane na produkcie wyłącznie przez Ciebie jako producenta oświetleniowego lub Twojego upoważnionego przedstawiciela (jeśli jest to dozwolone w odpowiednich przepisach);
 • umieszczając oznakowanie UKCA, bierzesz pełną odpowiedzialność za zgodność swojego produktu z wymaganiami odpowiednich przepisów;
 • należy używać oznaczenia UKCA wyłącznie w celu wykazania zgodności produktu z odpowiednimi przepisami brytyjskimi;
 • zabrania się umieszczania jakichkolwiek oznaczeń lub znaków, które mogą błędnie interpretować znaczenie lub formę oznaczenia UKCA osobom trzecim;
 • nie wolno umieszczać na produkcie innych oznaczeń, które wpływają na widoczność, czytelność lub znaczenie oznaczenia UKCA;
 • oznakowanie UKCA nie może być umieszczane na produktach, chyba że istnieje specjalny wymóg, aby to zrobić w przepisach.

Zasady korzystania z obrazu UKCA:

 • jeśli zmniejszysz lub powiększysz rozmiar swojego oznaczenia, litery tworzące oznaczenie UKCA muszą być proporcjonalne do wersji przedstawionej poniżej;
 • oznaczenie UKCA ma co najmniej 5 mm wysokości - chyba że w odpowiednich przepisach określono inny minimalny wymiar;
 • oznaczenie UKCA jest dobrze widoczne, czytelne (od 1 stycznia 2023 r. musi być trwale przymocowane)

Znak UKCA

Źródło znaku:

 

EwidencjonowanieTy lub Twój upoważniony przedstawiciel (jeśli jest to dozwolone w odpowiednich przepisach), musicie przechowywać dokumentację, aby wykazać, że produkt jest zgodny z wymogami prawnymi. Należy go przechowywać przez okres do 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu.

O te informacje mogą w dowolnym momencie zażądać organy nadzoru rynku lub organy ścigania, aby sprawdzić, czy produkt spełnia wymogi ustawowe.

Informacje, które musisz zachować, będą się różnić w zależności od konkretnych przepisów dotyczących Twojego produktu. Muszą być prowadzone ogólne zapisy:

 • sposób projektowania i wytwarzania produktu;
 • w jaki sposób wykazano zgodność produktu z odpowiednimi wymaganiami;
 • adresy producenta i wszelkich miejsc przechowywania.

Należy przechowywać te informacje w formie dokumentacji technicznej, którą można dostarczyć na żądanie organu nadzoru rynku.

Znak UKCA na wyrobach oświetleniowych jest wymagany jako wyroby spełniające przepisy zgodności elektromagnetycznej, wyroby z elementami techniki radiowej.

Dla większości produktów, które zgodnie z prawem posiadają oznaczenie UKCA, należy sporządzić Deklarację Zgodności Wielkiej Brytanii UK Declaration of Conformity.

Brytyjska deklaracja zgodności powinna być udostępniona organom nadzoru rynku na żądanie.

W dokumencie Ty jako producent lub Twój upoważniony przedstawiciel (jeśli jest to dozwolone w odpowiednich przepisach), powinieneś:

 • oświadczyć, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi mającymi zastosowanie do określonego produktu;
 • upewnić się, że dokument zawiera nazwę i adres producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) wraz z informacjami o produkcie i jednostce oceniającej zgodność (w stosownych przypadkach)

Informacje wymagane w deklaracji zgodności będą w dużej mierze takie same, jak te, które są obecnie wymagane w deklaracji zgodności UE. Może się to różnić w zależności od przepisów dotyczących stosowania, ale ogólnie powinno obejmować:

 • imię i nazwisko oraz pełny adres firmy lub upoważnionego przedstawiciela;
 • numer seryjny produktu, model lub identyfikację typu;
 • oświadczenie stwierdzające, że przyjmujesz pełną odpowiedzialność za zgodność produktu;
 • szczegółowe informacje dotyczące uprawnionego organu, który przeprowadził procedurę oceny zgodności (jeśli dotyczy);
 • odpowiednie prawodawstwo, z którym produkt jest zgodny;
 • twoje imię i nazwisko oraz podpis;
 • datę wystawienia deklaracji;
 • informacje dodatkowe (jeśli dotyczy).

Będziesz musiał wymienić:

 • odpowiednie ustawodawstwo Wielkiej Brytanii, a nie UE;
 • Wielka Brytania wyznaczyła normy zamiast norm cytowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

Od 1 stycznia 2021 r. przepisy prawa brytyjskiego będą miały taką samą treść i takie same odniesienia, jak normy stosowane w UE. Będą jednak używać przedrostka „BS”, aby wskazać, że są to normy przyjęte przez British Standards Institution jako krajowy organ normalizacyjny Wielkiej Brytanii.

Od 1 stycznia 2022 r. oznakowanie CE nie będzie uznawane w Wielkiej Brytanii dla obszarów objętych niniejszymi wytycznymi oraz oznakowaniem UKCA. Jednak produkt noszący oznaczenie CE nadal byłby ważny w sprzedaży w Wielkiej Brytanii, o ile byłby również oznaczony UKCA i był zgodny z odpowiednimi przepisami brytyjskimi.

Środki przejściowe dotyczące oznaczenia UKCA

Podmioty gospodarcze (producent, importer lub dystrybutor) powinny podjąć rozsądne kroki w celu zapewnienia, że oznakowanie UKCA pozostanie na swoim miejscu. Produkty wymagające oznaczenia UKCA nie mogą być udostępniane bez niego (z wyjątkiem przypadków, gdy oznakowanie CE jest używane przed 1 stycznia 2022 r.).

Od 1 stycznia 2023 r. oznaczenie UKCA musi w większości przypadków być umieszczane bezpośrednio na produkcie. Zalecenie jest takie, że podmiot z branży oświetleniowej, powinien zacząć wbudowywać to w swój proces projektowania i być gotowy na tę datę.

Opracowano na podstawie:

 

Pozostałe aktualności:


18.11.2020

Zmiana na czele Pol-Lightingu

18.11.2020

Ogłoszenie wyników Programu "Rozświetlamy Polskę"

18.11.2020

Startuje program „Rozświetlamy Polskę”

18.11.2020

XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych

18.11.2020

Niezgodność wyrobów oświetleniowych z wymaganiami prawnymi

18.11.2020

Poradnik dotyczący promieniowania UV-C

18.11.2020

Nowy Członek ZPSO Pol-Lighting

18.11.2020

Nowy Zarząd Pol-lighting

18.11.2020

Webinarium 22.04.2022

18.11.2020

LEDS Polska zo.o. nowym Członkiem ZPSO Pol-Lighting

18.11.2020

Spotkanie z ekspertem KAPE – „Systemy zarządzania oświetleniem – dobre praktyki w procedurach przetargowych”

18.11.2020

Spotkanie z ekspertem KAPE - Inteligentne systemy zarządzania oświetleniem LED

18.11.2020

Furnika

18.11.2020

Jarosław Sachryń Członkiem Zarządu ZPSO Pol-Lighting

18.11.2020

XIII edycja SMART CITY FORUM 13-14 października 2021

18.11.2020

Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego

18.11.2020

Webinarium „Nowa etykieta energetyczna dla sprzętu oświetleniowego”

18.11.2020

Norlys

18.11.2020

Naczęściej popełniane błędy przy projektowaniu oświetlenia

18.11.2020

Bezpieczna dezynfekcja i wszystko co powinieneś wiedzieć na temat UV-C

18.11.2020

GL Optic Polska członkiem Pol-lighting

18.11.2020

Oświetlenie wewnętrzne

18.11.2020

Oświetlenie drogowe

18.11.2020

Komunikat KE - renowacja budynków - cele, koszty, mapa drogowa

18.11.2020

Brexit-informacje dla przedsiębiorców z branży oświetleniowej. Nowy certyfikat UKCA

18.11.2020

JUZ NIE ŚWIECI? ODDAJ DO ELEKTROŚMIECI

18.11.2020

Nowy Członek Zarządu Pol-lighting

18.11.2020

Nowy Członek Pol-lighting - Rosa

18.11.2020

Nowy Członek Pol-lighting - ATM Lighting

18.11.2020

„Sanacja rynku od złej jakości produktów elektrotechnicznych i elektronicznych na terenie RP i UE- wyniki badań, ustawodawstwo, działania naprawcze, współpraca między organizacjami pracodawców/izb/związków/stowarzyszeń”

18.11.2020

Program monitorowania jakości 2018

18.11.2020

Sprawozdanie po 2. Konferencji branżowej

18.11.2020

Ceny energii elektrycznej w 2019 roku.

18.11.2020

EPREL Baza danych

18.11.2020

UOKiK październik 2018

18.11.2020

L&B Frankfurt LE Meeting 2018 - Prezentacje

ESSYSTEM_AGC_logo_black
logoscroll-8
logoscroll-4
logoscroll-5
Schreder nowe logo
Beghelli_65
GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B_large (002)
12_TRILUX_Logo_Sonne_mit_claim_neg (3)
LEDS_C4_LOGO-07_tagline_bn_positiu
Signify
x