Implementacja RoHS II do prawa polskiego

  

24 maja 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Dokument ten stanowi implementację do prawa polskiego Dyrektywy 2011/65/UE, tzw. RoHS II.

Dyrektywa RoHS II <zobacz>
Treść rozporządzenia <zobacz>

RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances)

  

Dyrektywa RoHS
Unia Europejska przyjęła w 2002 r. przepisy o ograniczeniu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tzw. dyrektywę RoHS, która weszła w życie równocześnie z dyrektywą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE). Obydwa dokumenty są ze sobą prawnie powiązane. Przepisy dyrektywy RoHS określają poziom zawartości sześciu niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
• ołowiu – Pb,
• rtęci – Hg,
• chromu sześciowartościowego – Cr (VI),
• polibromowanych bifenyli – PBB,
• polibromowanych eterów difenylowych – PBDE
• kadmu - Cd
Wyjątki od zakazu ujęte w załączniku do dyrektywy dotyczą przypadków, gdy zastąpienie tych substancji jest niemożliwe z naukowego lub technicznego punktu widzenia lub kiedy zamienniki mogłyby mieć bardziej negatywny wpływ na środowisko lub zdrowie niż zakazana substancja. Lista wyjątków jest systematycznie weryfikowana.