Założenia do projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  

W 2012 r. dyrektywa 2002/96/WE została uchylona na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Przepisy nowej dyrektywy wprowadzają istotne zmiany dla rynku zużytego sprzętu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce i wymagają stosownych zmian w obowiązującym prawie.

Termin implementacji przedmiotowego aktu normatywnego do polskiego porządku prawnego upływa w dniu 14 lutego 2014 r. W związku z powyższym, konieczne jest dostosowanie rodzimego systemu prawa do przepisów Unii Europejskiej. Ustawodawca mając na uwadze fakt, iż ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym była już wielokrotnie zmieniana i jej ponowna nowelizacja mogłaby w sposób znaczący utrudnić jej stosowanie, opracował projekt nowej ustawy w przedmiotowym zakresie. Aktualnie trwają prace legislacyjne.

Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym v. z dnia 21.08.2014