Konwencja rtęciowa

  

W lutym 2009 r. Rada Środowiskowego Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) przyjęła postanowienie o potrzebie stworzenia globalnego instrumentu prawnego w celu ograniczenia rtęci w środowisku. Realizację zadania powierzono Międzynarodowemu Komitetowi Negocjacyjnemu (INC), który z kolei powołał Konwencję Rtęciową o nazwie Minamata od miejscowości w Japonii, gdzie obraduje Konwencja.

Konferencja w Minamata, w dniach 9 do 11 października 2013, zakończyła się podpisaniem przez 92 kraje świata, w tym Polskę, porozumienia o ograniczeniu rtęci, które między innymi wyznacza maksymalne limity zawartości rtęci w określonych typach lamp.
LightingEurope, europejska organizacja producentów oświetlenia, wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że przyjęte limity są dobrym początkiem procesu redukcji rtęci w środowisku oraz harmonizacji odnośnych przepisów w skali globalnej. Uznaje jednak, że dostępne na skalę światową technologie, pozwalają na przyjęcie przez rządy poszczególnych krajów bardziej ambitnych planów i zachęca je do przyjęcia „ Zaawansowanej Opcji”, która zawiera: niższe limity, stosowane do większej ilości rodzajów lamp i obowiązujące we wcześniej terminach.

Czytaj:
"Globally Harmonized Mercury Limits for Lighting”   <tutaj>
“Position Paper Globally Harmonized Limits on Mercury for Lighting”   <tutaj>