Gospodarka zużytym sprzętem oświetleniowym

  

Na mocy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 użytkownicy są zobowiązani do oddawania zużytego sprzętu oświetleniowego do punktów selektywnej zbiórki, a prowadzący takie punkty są zobowiązani do ich bezpłatnego odbioru. Punkty, o których mowa są prowadzone przez wyspecjalizowane firmy zbierające, dystrybutorów i sklepy. Zebrany przez nie zużyty sprzęt jest następnie oddawany do przedsiębiorstw przetwarzających odpady, gdzie podlega procesom odzysku, recyklingu i unieszkodliwieniu zgodnie z wymogami technicznymi związanymi z w/w procesami. Odpowiedzialność za zorganizowanie i sfinansowanie zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu spoczywa na podmiotach wprowadzających  sprzęt  elektryczny i elektroniczny po raz pierwszy na rynek. Obowiązkiem tym objęci są również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na odległość np. internetową. Wprowadzający mogą realizować swoje obowiązki poprzez tworzone przez nich systemy zbiorowe tzw. Organizacje Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Organizacją specjalizującą się w zagospodarowaniu sprzętu oświetleniowego jest ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. www.elektroeko.pl. Więcej szczegółowych informacji na http://www.zuzyteswietlowki.pl/

Założenia do projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  

W 2012 r. dyrektywa 2002/96/WE została uchylona na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Przepisy nowej dyrektywy wprowadzają istotne zmiany dla rynku zużytego sprzętu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce i wymagają stosownych zmian w obowiązującym prawie.