Statut Związku

  

STATUT

Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego

“Pol-lighting”

 

Rozdział I
Nazwa, siedziba oraz terytorium i czas działania
 

§ 1.

  1. Niniejszym ustanawia się związek pracodawców - producentów sprzętu oświetleniowego, zwany w dalszej części Statutu „Związkiem”, który działać będzie pod nazwą:. Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”
  2. Związek może używać również nazwy w języku angielskim: Polish Lighting Companies Association „Pol-lighting ”oraz nazwy skróconej ZPSO „Pol-lighting”

Związek działa w szczególności na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r o organizacjach (Dz.U.Nr. 91.55.235 z późniejszymi  zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§ 2.

  1. Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Związek może działać poza granicami Polski, o ile jest to zgodne z przepisami właściwego prawa.
  3. Siedzibą Związku oraz jego władz jest Warszawa.
  4. Związek może przyznawać odznakę członkowską i honorową według wzoru przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 3.

  1. Związek zostaje utworzony na czas nieoznaczony.

§ 4.

  1. Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców oraz nawiązywać współpracę z innymi organizacjami i związkami.
  2. Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych oraz nawiązywać współpracę z branżowymi związkami pracodawców działającymi za granicą.
  3. Związek może tworzyć swoje biura i przedstawicielstwa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, o ile zezwalają na to  przepisy właściwego prawa.