Prawo, komunikaty, objaśnienia

  
 

Komunikat Komisji Europejskiej z 11.09.2015 r. - Ocena rynkowa lamp zasilanych z sieci wymagana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1194/2012    <wersja PL>

Pobierz plik

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1428 z dn. 25.08.2015 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dot. ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dot. ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, etc.

Pobierz plik

Przewodnik LightingEurope po Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w spr. wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia - 17.07.2013 wer. polska

Pobierz plik

Przewodnik LightingEurope po Rozporządzeniu (WE) NR 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych - v.3 z 25.07.2014 wer. polska

Pobierz plik
Stanowisko LightingEurope z 16.04.2013 w sprawie etykietowania lamp według rozporządzenia UE nr 874/2012 Pobierz plik
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011 z póź. zmianami -  tekst ujednolicony z dnia 1.01.2013 r. Pobierz plik

Obwieszczenie Ministerstwa Gospodarki z dn. 21.12.12 ws. szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej - dot. Białe Certyfikaty i efektywność energetyczna

Pobierz plik

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w spr. wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia

Pobierz plik
Dyrektywa 2012/27/UE z 25.10.2012 w spr. efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE Pobierz plik
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 23.10.12 ws. przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej Pobierz plik
Ustawa z dn. 14.09.2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej z dn. 4.09.2012

Pobierz plik

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii z dn. 10.08.2012

Pobierz plik
Rozporządzenie delegowane Komisji (WE) NR 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych Pobierz plik
Kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych dot. sprzętu do oświetlenia wnętrzowego – zalecenie Komisji (WE), publikacja styczeń 2012 Pobierz plik

Kryteria środowiskowe do stosowania w zamówieniach publicznych dot. sprzętu do oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji świetlnej – zalecenie Komisji UE, publikacja styczeń 2012

Pobierz plik
II Krajowy Plan Działań na rzecz efektywności energetycznej, Ministerstwo Gospodarki, sierpień 2011 Pobierz plik

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 245/2009 z dnia 18.03.2009 w/sp. wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp

Pobierz plik
Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 zawierający tymczasowe metody pomiarowe w ramach wykonywania rozporządzenia Pobierz plik
Przewodnik CELMA po przepisach Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 245/2009 z dnia 18.09.2009 Pobierz plik
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 244/2009 z dnia 18.03.2009 w spr. wymogów ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego, tekst ujednolicony Pobierz plik
Objaśnienia Komisji Europejskiej w sprawie Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 244/2009 „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. wycofania żarówek" Pobierz plik
Stanowisko ELC dot. definicji „wprowadzenie na rynek” użytej w przepisach o ekoprojektowaniu