Opłacalna inwestycja w modernizację oświetlenia

  

Odpowiednie oświetlenie zmniejsza liczbę wypadków na drogach, skutecznie zapewnia bezpieczeństwo publiczne, przyczynia się do poprawy wydajności pracy, funkcjonowania handlu, zapewnia komfort życia. Wyzwaniem naszych czasów, wynikającym z nakazu ochrony środowiska i zasobów naturalnych, jest dążenie do osiągania powyższych celów przy jak najniższym zużyciu energii.

W skali gospodarki krajowej, na oświetlenie zużywa się 19% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej i udział ten stale rośnie. Większość instalacji oświetleniowych pochodzi z lat 70 tych i 80-tych ub. wieku, kiedy obowiązywały całkowicie inne standardy techniczne. Oświetlenie w 75% budynków komercyjnych i użyteczności publicznej nie odpowiada normom. Około 30% instalacji oświetlenia drogowego nadal bazuje na lampach rtęciowych. Wskaźnik nasycenia polskich gospodarstw domowych energooszczędnymi świetlówkami kompaktowymi w 2004 r. był jednym z najniższych w Unii Europejskiej.
Gwałtowny postęp technologii w ciągu ostatnich kilkunastu lat pozwala  na uzyskiwanie  wysokich standardów
oświetlenia przy mniejszym zużyciu energii o kilkadziesiąt procent. Inwestycje w modernizację oświetlenia są nisko kapitałochłonne i zwracają się w krótkim czasie, od kilkunastu miesięcy do kilku lat.

Przejście na efektywne energetycznie oświetlenie to sposób na uzyskanie oszczędności energii w krótkim czasie i po optymalnych  kosztach. Badania przeprowadzone przez ekspertów McKinsey potwierdzają, że wśród różnych inwestycji zmniejszających emisję dwutlenku węgla, co ma bezpośredni związek z redukcją zużycia energii, inwestycje na cele oświetleniowe zajmują drugie miejsce pod względem ekonomiczności ponoszonych nakładów.

(Kliknij na wykres - powiększenie)

Z przedstawionej na wykresie analizy porównawczej wynika, że zmniejszenie emisji CO2 o 1 tonę w wyniku przejścia na energooszczędne oświetlenie przynosi oszczędności rzędu €80/t, podczas gdy ten sam rezultat osiągany przykładowo w wyniku przejścia na elektrownie wiatrowe wymaga poniesienia nakładów wielkości €25/t.