Opłacalna inwestycja w modernizację oświetlenia

  

Odpowiednie oświetlenie zmniejsza liczbę wypadków na drogach, skutecznie zapewnia bezpieczeństwo publiczne, przyczynia się do poprawy wydajności pracy, funkcjonowania handlu, zapewnia komfort życia. Wyzwaniem naszych czasów, wynikającym z nakazu ochrony środowiska i zasobów naturalnych, jest dążenie do osiągania powyższych celów przy jak najniższym zużyciu energii.

Potencjał zwiększania efektywności wykorzystania energii na cele oświetleniowe w budynkach niemieszkalnych

  

Przeciętnie 26% wydatków na energię elektryczną dostarczaną do budynków niemieszkalnych, tj. szkół, biur, obiektów komercyjnych itp. przeznacza się na oświetlenie. W przypadkach szczególnych budynków jak centra handlowe lub niektóre budynki użyteczności publicznej udział ten wynosi 50% i silnie rośnie.

Poprawa efektywności wykorzystania energii na cele oświetleniowe w gospodarstwach domowych.

  
 

Gospodarstwa domowe na oświetlenie przeznaczają 19% zużywanej energii elektrycznej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat średnia ilość punktów świetlnych w polskim gospodarstwie domowym trzykrotnie wzrosła, co wynika z faktu, że światło jest czynnikiem kreowania komfortu i estetyki mieszkań.