Narcyza Barczak-Araszkiewicz dla "Rynku Elektrycznego"

  


LightingEurope – nowy głos branży oświetleniowej
W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele europejskiego przemysłu oświetleniowego powołali do życia nową organizację pod nazwą Lighting Europe. Organizacja ta reprezentuje szeroki wachlarz firm produkujących oświetlenie profesjonalne i domowe – od dużych międzynarodowych firm do małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w krajowych organizacjach. Lighting Europe ma zastąpić dotychczasowe organizacje europejskiego przemysłu, tj. CELMA i ELC.

Lighting Europe łączy siły przemysłu oświetleniowego w Europie, aby sprostać wyzwaniom oraz wykorzystać możliwości rozwoju, które stwarza dokonujący się przełom w technologii i produkcji oświetlenia, oraz zrealizować strategie rozwojowe ukierunkowane na zrównoważony rozwój. Lighting Europe będzie tworzyć platformę informacyjną, dostarczać wiedzy eksperckiej w celu wspierania trwałego rozwoju opartego na innowacjach, standardach jakości i realnych korzyściach dla konsumenta i środowiska. Lighting Europe będzie wspierać przemysł europejski w utrzymaniu pozycji globalnego lidera na rynku oświetleniowym. Wśród członków założycieli reprezentujących większość krajów europejskich są dwie polskie organizacje oświetleniowe: Pol-lighting i PZPO.

Wsparcie dla technologii LED
Branża oświetleniowa przechodzi zmiany o charakterze przełomowym. Jest to związane z przestawianiem się na technologię cyfrową opartą na diodach LED, która stwarza szansę na osiąganie nowych korzyści w zakresie uzyskiwanych efektów oświetleniowych, energooszczędności i ochrony środowiska. Mimo coraz doskonalszych rozwiązań nowa technologia nie osiągnęła jeszcze pełnego stopnia rozwoju. Ostateczny sukces nadal zależy od inwestycji w badania i testowanie nowych rozwiązań oraz od wdrożenia standardów dotyczących metod pomiarowych i kryteriów jakościowych obowiązujących dla oświetlenia LED. Niezachowanie powyższych etapów rozwoju produktu prowadzi do rozprzestrzeniania się niesprawdzonych rozwiązań, niskiej jakości wyrobów, a w efekcie do odrzucenia technologii przez rynek. Z drugiej strony istnieje obiektywna potrzeba modernizowania niewydajnych energetycznie instalacji oświetleniowych oraz wyposażania powstających obiektów w nowoczesne i energooszczędne oświetlenie. Inwestorzy mogą i powinni już na tym etapie korzystać z zalet oświetlenia LED, mając jednak świadomość co do realnych wartości oferowanych im rozwiązań.
LightingEurope została powołana, aby wspierać proces wdrażania innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych gwarantujących osiąganie długofalowych korzyści zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zadania będą realizowane poprzez dzielenie się wiedzą z legislatorami i decydentami odpowiedzialnymi za postęp w zakresie efektywnego wykorzystania surowców, konkurencyjności gospodarki, a także z projektantami i inwestorami oświetlenia. Struktura organizacyjna LightingEurope zapewnia uczestnictwo szerokiej reprezentacji producentów oraz koordynację działań na poziomie europejskim i krajowym.

Siła jedności
LightingEurope powstała z inicjatywy dwóch dotychczasowych organizacji europejskiego przemysłu oświetleniowego, tj. CELMA, reprezentującej producentów opraw oświetleniowych, oraz ELC – zrzeszającej producentów źródeł światła. Dotychczasowy podział branży oświetleniowej według rodzajów produktów stracił swoje uzasadnienie. Obecnie, istotne jest traktowanie oświetlenia jako systemu, którego końcowym produktem jest efekt oświetleniowy o konkretnej stabilności w czasie, do uzyskania którego zużywa się określoną ilość energii i którego utrzymanie wymaga określonych nakładów na konserwację. Takie podejście jest podstawą racjonalności decyzji inwestycyjnych.
Oświetlenie coraz rzadziej jest postrzegane jako nieskomplikowany wyrób, do użytkowania którego wystarczy prosta instalacja elektryczna i znajomość pojęcia mocy żarówki. Wraz z rozwojem wiedzy o wpływie światła na życie i funkcjonowanie człowieka coraz bardziej doceniamy rolę sztucznego światła, w szczególności w sytuacji starzenia się społeczeństwa oraz dłuższej i intensywniejszej pracy. Wdrażanie nowych technologii oświetleniowych przyczynia się także do wzrostu konkurencyjności gospodarki i może stanowić dźwignię rozwoju dla małych i średnich firm z otoczenia oświetlenia. LightingEurope będzie wspierać powyższe procesy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem ponad 1000 firm produkcyjnych zrzeszonych w organizacji.

Korzyści dla polskich firm
Polskie firmy jako pełnoprawni członkowie LightingEurope mogą wchodzić w skład organów nowej organizacji oraz uczestniczyć w grupach roboczych zajmujących się konkretnymi tematami. Możliwość wymiany opinii, kształtowania stanowiska prezentowanego przez organizację oraz bieżący dostęp do informacji istotnych dla rozwoju rynku stanowią podstawę funkcjonowania LightingEurope. Poczucie satysfakcji i korzyści dla członków zależy od ich inicjatywności i zaangażowania.

Na straży jakości i zachowania miejsc pracy w Europie
Europejski przemysł jest liderem na światowym rynku oświetleniowym. Przekłada się to na zatrudnienie w dziedzinie B&R i w produkcji, której znaczna część jest nadal zlokalizowana w Europie. Perspektywy rynku oświetlenia LED, wysoka cena na tym etapie rozwoju produktu oraz łatwość uruchomienia produkcji z importowanych części są źródłem atrakcyjności rynku, który przyciąga firmy bez doświadczenia w branży. Produkcją oświetlenia LED zajęły się nie tylko niektóre z dalekowschodnich koncernów elektronicznych, ale wiele nowopowstających firm, produkujących oświetlenie LED w oparciu o import części z Dalekiego Wschodu. W efekcie tradycyjne oświetlenie produkowane w oparciu o myśl europejską i w dużej części produkowane w Europie zostaje zastępowane przez wyroby LED z Dalekiego Wschodu. Proces przejmowania przewodnictwa na rynku globalnym oświetlenia przez region Dalekiego Wschodu jest mocno wspierany rządy, m.in. Korei, Chin, Japonii, które przeznaczyły na ten cel ogromne kwoty z budżetów rządowych . Europa musi szybko podjąć energiczne działania w celu ochrony własnego przemysłu i miejsc pracy w Europie. Do takich działań należy zapewnienie równej konkurencji na rynku europejskim w oparciu o wymóg zachowania jednolitych standardów. Obecne na rynku rozwiązania, pomimo deklarowania tych samych parametrów, ogromnie się różnią pod względem jakości. LightingEurope będzie domagała się wdrożenia środków wsparcia na rzecz europejskiego przemysłu oświetleniowego, przyspieszenia normalizacji, nadzoru rynkowego w celu zachowania równej konkurencji rynkowej oraz innych działań zmierzających do zachowania miejsc pracy w europejskim przemyśle oświetleniowym. Dodać należy, że największe w Europie fabryki oświetleniowe są zlokalizowane w Polsce, a 15 firm- członkowskich Pol-lighting zatrudnia łącznie 8,3 tys. osób.